עמותה הישראלית לסוסי קווטר

דירוג על ידי קרי דווידסון

סוכות 2013
  קבוצה ב
שעלו לא2  
   קבוצה ב
שנותרו בב   
     קבוצה א2      
15 42 עלה21
19 84 עלה לא לדירוג37
28 30עלה לא לדירוג55
9 17 34
29 32 8
440
38 79 עולה לא2 21
8889עולים לא לדירוג 37 55
8081
44 
39 
16 
31 

בכחול כולם באותו מקום
באדום מיקום לעלית קבוצה בהמשך

א1
אק הנטר שומנשיפ הורסמנשיפטרייל כללי
23 33 35 14 35 35
35 23 27 35 23 27
27 5 7 27 14 23
5 14 23 33 33 33
33 27 33 49 27 14
7 7 14 7 7 7
49 35 6 23 49 5
14 6 49 5 5 49
6 49 5 6 6 6